Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Mając na uwadze Zarządzenie Starosty Piaseczyńskiego nr 21/ORG/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowej w Piasecznie, uzgodnienia wewnętrzne oraz w trosce o bezpieczeństwo Wykonawców i pracowników urzędu wprowadza się następujące zasady dostarczania i odbierania dokumentów:

 1. Dostarczanie operatów technicznych do weryfikacji powinno odbywać się drogą elektroniczną za pomocą systemu ePodgik z wykorzystaniem operatu elektronicznego (opracowania syt-wys.). Pod numerem tel. 22 735 58 19 należy zgłosić chęć składania operatu elektronicznego, co zostanie odblokowanie przez Pracownika PODGIK na koncie Wykonawcy. W Wytycznych Technicznych podano zasady przekazywania operatów technicznych w formie elektronicznej.
 2. Dostarczanie do urzędu dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w celu jej weryfikacji można częściowo wykonywać za pomocą systemu ePodgik, przy jednoczesnym złożeniu operatu w formie analogowej wg zasad jak w pkt. 3 przy uwierzytelnianiu.
 3. Dostarczanie dokumentów, które mają podlegać uwierzytelnieniu może nastąpić w Punkcie Obsługi Interesanta zorganizowanym przed wejściem do budynku Starostwa przy ulicy Czajewicza 20, jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i konkretnej godziny z pracownikiem PODGiK – tel. 22 735 58 43.
 4. Analogicznie ten sam sposób i w tym samym miejscu Wykonawca będzie mógł odebrać dokumenty, które zostały uwierzytelnione oraz dokumentacje z negatywnym wynikiem weryfikacji. Dokumenty wydawane będą bez pokwitowania odbioru, pracownik samodzielnie odnotowuje ten fakt na wniosku. Wszystkie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów muszą zostać wykonane wcześniej, nie można będzie ich wykonać w Punkcie Obsługi Interesanta.
 5. Wykonawca nie ma możliwości bezpośredniego wstępu do zorganizowanego Punktu Obsługi Interesanta oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikiem PODGiK. Punkt ten ma umożliwiać jedynie przekazanie i odbiór dokumentacji przez przystosowane do tego celu okienko.
 6. Dokumenty przekazywane do uwierzytelnienia nie mogą być opakowane w foliowe „koszulki”, a w teczki A4 lub koperty A4, przy czym wszystkie dokumenty przekazane do PODGiK będą podlegały kwarantannie (48 h) zanim zostaną przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom.
 7. Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy bezwzględnie wpisać nr tel. oraz adres email, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Po dokonaniu opłaty, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres email: e.buczek@piaseczno.pl lub e.wisniewska@piaseczno.pl . W tytule emaila należy podać identyfikator pracy geodezyjnej oraz słowo „uwierzytelnienie”, co pozwoli usprawnić obsługę skrzynki pocztowej. Po zweryfikowaniu wykonania opłaty uwierzytelnione dokumenty zostaną przygotowane do wydania dla Wykonawcy w miejscu i w sposób opisany powyżej.
 8. W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Interesanta niezbędne dokumenty może wysłać do Starostwa tradycyjną pocztą.
  Obecnie, na skutek zamknięcia szkół i wynikającej stąd konieczności zapewnienia opieki dzieciom oraz ochrony osób szczególnie narażonych na zakażenie z dniem 16 marca br obsada kadrowa Wydziału Geodezji i Katastru uległa zmniejszeniu. Dodatkowe obostrzenia powodują konieczność reorganizacji pracy poszczególnych pracowników Wydziału oraz przejście na tryb pracy zdalnej. Powyższe powoduje, że przy tak dużej liczbie zgłoszeń prac geodezyjnych, przy dużej liczbie wniosków o wypisy i wyrysy oraz pism związanych z ochroną gruntów rolnych oraz innych wniosków okres oczekiwania na weryfikację i uwierzytelnienie, jak również na realizację pozostałych wniosków ulega wydłużeniu.
  Prosimy o uszanowanie w/w zasad w okresie zagrożenia epidemicznego.

Monika Jaroszewska, Geodeta Powiatowy

Przeczytaj także