Historia Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w powiecie piaseczyńskim

1999

Z dniem 1 stycznia 1999 r.utworzono Powiat Piaseczyński jako jednostkę samorządu terytorialnego na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. Wówczas do obsługi zadań Powiatu z zakresu geodezji i kartografii powołano Wydział Geodezji i Kartografii, który realizował również zadania gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa. Do technicznej obsługi zadań geodezyjnych z zakresu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego utworzono Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwany również PODGIK, był gospodarstwem pomocniczym urzędu starostwa. Pracami Wydziału kierował Geodeta Powiatowy (Wojciech Utracki, p.o. Marzanna Kuczerepa, Barbara Gutowska, Anita Wierzejska, Monika Jaroszewska – obecnie), a pracami PODGIK – Dyrektor (Danuta Ilcewicz, Jacek Nowicki, Elżbieta Krzyżanowska).

1999

W 1999 gmina Tarczyn administracyjnie zostaje włączona do powiatu grójeckiego, a gmina Raszyn do powiatu pruszkowskiego.

2000

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przejęto prowadzenie ewidencji gruntów i budynków z gmin: Prażmów (21 marca 2000 r.) i Piaseczno (15 października 2000 r.).

2002

W grudniu 2002 r. z Wydziału Geodezji i Kartografii wyodrębniono dwa wydziały: Wydział Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Wydział Geodezji i Kartografii, który z czasem został przekształcony w Biuro Geodety Powiatowego.

2003

W lutym 2003 gmina Tarczyn administracyjnie zostaje włączona do powiatu piaseczyńskiego.

2010

W styczniu 2010 r. zmieniono siedzibę Biura Geodety Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie na obecną siedzibę tj. ul. Czajewicza 20 w Piasecznie.

2011

Z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej połączono z Biurem Geodety Powiatowego i powołano Wydział Geodezji i Katastru w strukturach Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Tym samym Wydział Geodezji i Katastry stał się najliczniejszym wydziałem urzędu starostwa, a pracami Wydziału kierował Geodeta Powiatowy.

2011

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przejęto prowadzenie ewidencji gruntów i budynków z gmin: Lesznowola (1 stycznia 2011 r.) i Tarczyn (11 stycznia 2011 r.).

2014

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przejęto prowadzenie ewidencji gruntów i budynków z gminy Konstancin – Jeziorna (2 lutego 2014 r.).

2016

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przejęto prowadzenie ewidencji gruntów i budynków z gminy Góra Kalwaria (1 stycznia 2016 r.).

Przeczytaj także