O nas

Wydział Geodezji i Katastru

Wydział Geodezji i Katastru jest jednym z 18 wydziałów / biur funkcjonujących w strukturze Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wydział Geodezji i Katastru realizuje przede wszystkim zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i katastru szczebla powiatowego związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aktualnie Wydział liczy 50 pracowników.

Pracami Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy, który jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału.

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:

 • 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • 2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
 • 5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:

 • 1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
 • 2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
 • 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
 • 4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
 • 5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
 • 6. prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
 • 7. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
 • 8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • 9. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • 10. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • 11. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
 • 12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
 • 13. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
 • 14. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
 • 15. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
 • 16. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:

 • 1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • 2. ewidencję gruntów i budynków
 • 3. rejestr cen i wartości nieruchomości
 • 4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
 • 5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
 • 6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
 • 8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych
 • 9. mapę zasadniczą

Powiat piaseczyński obejmuje 6 gmin, w tym:

 • 4 gminy miejsko-wiejskie: Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn
 • 2 gminy wiejskie: Lesznowola, Prażmów;

co stanowi 10 jednostek ewidencyjnych:

 • Góra Kalwaria – miasto
 • Góra Kalwaria – obszar wiejski
 • Konstancin – Jeziorna – miasto
 • Konstancin – Jeziorna – obszar wiejski
 • Lesznowola
 • Piaseczno – miasto
 • Piaseczno – obszar wiejski
 • Prażmów
 • Tarczyn – miasto
 • Tarczyn – obszar wiejski,

w których łącznie jest 384 obrębów ewidencyjnych (obrębów miejskich jest 173; obrębów wiejskich jest 211).

Przeczytaj także